Kalite Politikamız

Kalite Politikamız


Kalite Politikamız

      • TS EN ISO/IEC 17024 Standardına, MYK ve TÜRKAK Rehber Dokümanlara Uygun Olarak Personel Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirecektir,
      •  Sektöründe Saygın, Nitelikli, Yeterli ve Uzman Personel İle Çalışan, Sorumlu Kuruluş Olmaktır,
      • Hizmet verdiğimiz müşterilerin/adayın/başvuru sahibinin kurumsal yapılarını, güvenilirliğini ve performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmektedir.
      • Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlenerek başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır. Hizmetlere ulaşma imkanı, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne, şirket yapısına, bir birlik veya bir gruba üye olunmasına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir. Tüm adaylar ve başvuru sahipleri için adil, tarafsız herkese eşit davranarak kaliteli mesleki becerilerini sınavlarla aynı belgelendirme kurallarını uygulamaktadır.
      • IQM Akademi, verilecek hizmetlerle ilgili olarak tarafsızlığına zarar getirecek, dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.

Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştirmek, Bağımsız, Tarafsız, Yeterli ve Bütün İlgili Taraflara Güven Veren Şirket Olmak Temel Politikamızdır.

 

Ölçme ve değerlendirmeye yönelik politikamız;

 

-Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlama,

– Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlama,

-Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasının sağlanma,

-Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesi,

-Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanma,

-Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesi,

 

Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikası;

 

– Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanma,

– Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesinin ve karşılanmasının sağlanma,

– Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını da içermesi,

– İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsama,

– Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlanma,

 

Belgelerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik politika;

 

– Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesi,

– Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesi,

– Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,

– Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulması,

 

Uygun olmayan faaliyetlere yönelik politika;

 

– Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

– Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 

Tarafsızlığın sağlanması ve her türlü çıkar çatışmasının önlenmesine yönelik politika;

 

– Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesi,

– Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınması,

– Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesi,

– Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılması,

– Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınması,

– Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkileme.

 

TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANIMIZ

 

Belgelendirme talep eden tüm adaylara ayırımcılık yapmadan, işleri özellikle yavaşlatmayacağımızı veya haksız yere hızlandırmayacağımızı, ölçme ve değerlendirme ile karar verme sürecinde gerçeklik, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinin uygulanacağımızı, belgelendirmeye temel teşkil eden şartları içeren sınav şartnamemize başvuran herkesin ulaşabilmesini sağlayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

RÜTEM KILIÇ

Genel Müdür

 

PB.EK01-EK.02 YAY TAR. 15.06.2020 REV. 01 Rev Tar. 28.01.2021