Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

 

1.Amaç

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi (IQM Akademi / Şirket) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duymakta ve veri güvenliğinize yüksek düzeyde hassasiyet göstermekteyiz.

 

Bu bağlamda kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması, güvenli muhafaza ve imha edilmesi uygulamalarımız hakkında çalışanlarımızı, stajyerlerimizi, müşterilerimizi ve çalışanlarını, tedarikçilerimizi ve çalışanlarını, taşeronlarımızı, potansiyel müşterilerimizi ve çalışanlarını, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, iş ortaklarımızı, paydaşlarımızı ve tüm 3. taraflarımız kapsamındaki ilgili kişilerimizi bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

2. Kapsam

 

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi‘nin tüm süreçleri dahilinde toplanan, işlenen, aktarılan, muhafaza edilen ve güvenli imha edilen tüm ilgili taraflarımıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri kapsar.

 

3. Sorumluluk

 

Genel Müdürlük Lokasyonumuz, bağlı birimlerimiz ile tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu”  sıfatıyla IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.’dir.

 

Veri Sorumlusu      : IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi

Adres / Merkez       : İçerenköy Mah. Şehit Yılmaz Hıd Sok. No:3 D.2 Ataşehir / İstanbul

Telefon/Faks           : 0216 574 22 40 & 0216 574 78 28

Web Adresi             : www.iqmakademi.com.tr

E-mail                      : [email protected]

KEP Mail                 : [email protected]

İrtibat Kişisi            : RÜSTEM KILIÇ

                                   543 807 53 31

Veri İşleyenler         : IQM Akademi adına veri işleyen ilgili tüm taraflar

 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük(İstanbul), Personel Belgelendirme İdari ve destek, Soru hazırlayıcılar, Sınav Yapıcılar, Karar Vericiler, İç doğrulayıcılar, internet sitesi, sosyal medya hesapları, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

5. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

 

IQM Akademi.  Mesleki Yeterlilik sınavlarına katılmak için başvuran adaylardan başvuru esnasında ve sonrasında talep ettiği tüm bilgileri ve evrakları 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253. maddesi doğrultusunda düzenlediği sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında adaylardan açık rıza alarak almaktadır.

Düzenlendiği sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir şekilde yürütüldüğünü kanıtlamak adına tüm sınavların sesli ve görüntülü olarak kayda alındığının bilgisi verilerek, adayların bilgisi dahilinde kayıt altına alınmaktadır.

 

6. Müşteri Verileri:

 

Müşterilerimizin kişisel verilerinin alınması konusunda faaliyet gösterdiğimiz Personel Belgelendirme Sektörünü regüle eden özel Kanunlar olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri bulunmaktadır.

Bu hizmetler ile ilgili düzenlenen Sözleşme sonucunda:

Tüzel kişi tam unvanı, VKN veya MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, bunun yanında tüzel kişinin yetkilisi gerçek kişinin; adı- soyadı, TC Kimlik numarası, açık adres, telefon numarası

Bu kapsamda faaliyetlerini sürdürebilmek için görevlendirdiği kişilerin görevlendirilmesi esnasında ve sonrasında talep ettiği tüm bilgileri ve evrakları 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan kişilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarının takibi amacıyla çalışanlardan açık rıza alarak almaktadır.

 

7. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği:

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 29. Maddesi ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen süreler kadar elde edilen tüm veriler muhafaza edilecektir.

Söz konusu kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlara aktarılabilecektir.

 

8. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

 

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, Elde edilen tüm verileri 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 247. maddesidoğrultusunda yetkilendirilmiş kurumların / kuruluşların 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253. maddesi doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerinin izlenmesi amacı ve dayanağıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile paylaşmaktadır.

 Tüm verileri 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 632. Maddesi doğrultusunda akredite edilen  kuruluşların faaliyetlerinin izlemesi amacı ve dayanağıyla Türk Akreditasyon Kurumu ile paylaşmaktadır.

 

9. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kişisel verileri işlenen kişilerin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki gelen talepleri “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre  Başvuru Sahibinin “PB.FR92 Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” nu ıslak imzalı olarak, IQM Akademi adına, “İçerenköy Mah. Şehit Yılmaz Hıd Sok. No:3 D.2 Ataşehir / İstanbul” adresine şahsen başvurarak elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile noter vasıtasıyla ulaştırabilir,

 

Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya sizlere ait diğer elektronik e-posta adreslerinizden imzalı, taranmış olarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” in 5.maddesi uyarınca güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle “[email protected][email protected]” kayıtlı elektronik posta adreslerimize mail ile iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

 

 1. Talep ettiğiniz hususun/konunun açık ve anlaşılır olması,
 2. Yazılı başvurulursa kişisel veri sahibinin ıslak imzalı onayı,
 3. Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
 4. Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,
 5. Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi (Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası)
 6. Başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası vs.) bulunması gerekmektedir.

 

10. Başvurunun Değerlendirilmesi

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren Otuz (30) Gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan yanıtlanacaktır.

 

11. Başvuruyu Reddetme Hakkı

 

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla islenmesi,
 2. Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 3. Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
 4. Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 5. Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
 6. Başvuru usulüne uyulmaması,

hallerinde IQM Akademi tarafından gerekçelendirilmek suretiyle reddedilir.

 

12. Başvurunun Değerlendirilme Usulü

 

Cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak, noter üzerinden tebligat yoluyla, elden direk teslim, yukarıda tanımlı kayıtlı elektronik postalar üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin belgelendirilmiş kayıtlarla gönderilmesi gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

 

13. İlgili Kişinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na Olan Şikayet Hakkı

 

Başvurunun Veri Sorumlusu tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilmemesi hallerinde; Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin), 6698 sayılı KVKK 14. maddesi gereğince, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde KVK Kurulu'na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

 

 PB_FR92 Kişisel Veri Bilgi Formu.doc

 

PB.EK01-EK06.00 Yay Tar. 05.04.2021