Emlak Danışmanı

Emlak Danışmanı


1

 YETERLİLİĞİN ADI

Emlak Danışmanı

2

 REFERANS KODU

17UY0332-4

3

 SEVİYE

4

4

 ULUSLARARASI

SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı)

7

 A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

 B)REVİZYON NO

00

 C)REVİZYON TARİHİ

-

8

 AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

9

 

 

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

 

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

 

10

 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

 

 YETERLİLİĞİN YAPISI

 

 11-a) Zorunlu Birimler 

 

17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

 

 11-b) Seçmeli Birimler 

-

 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

 

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir. 

1

Emlak Danışmanı (Seviye 4)                

                                      

12

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

 

13

 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Emlak Danışmanı (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. 

 

14

 GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. 

 

15

 BELGE YENİLEMEDE

UYGULANACAK ÖLÇME-  DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

 

  1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, 
  2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. 

 

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.