Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Kamyon Şoförü

1

 

 YETERLİLİĞİN ADI

 

Kamyon Şoförü

 

2

 

 REFERANS KODU

 

17UY0326-3

 

3

 

 SEVİYE

 

3

 

4

 

 ULUSLARARASI

SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

 

ISCO 08: 8332 (Ağır yük taşıtları ve kamyon sürücüleri)

 

7

 A)YAYIN TARİHİ

 

18.10.2017 

 

 B)REVİZYON NO

 

00

 

 C)REVİZYON TARİHİ

-

8

 AMAÇ

 

Bu ulusal yeterliliğin amacı Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 

 

 

9

 

 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

 

13UMS0379-3 Kamyon Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

 

10

 

 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

Kamyon Şoförünün (Seviye 3); 

  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine, -      SRC 4 mesleki yeterlilik belgesine,
  • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
  • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olması gerekmektedir.

 

 

11

 

 YETERLİLİĞİN YAPISI

 

 11-a) Zorunlu Birimler 

 

17UY0326-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0326-3/A2: Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma

 

 11-b) Seçmeli Birimler 

-

 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

- Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.

12

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Kamyon Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. 

Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

 

 

 

13

 

 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.  

 

14

 GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. 

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. 

15

 BELGE YENİLEMEDE

UYGULANACAK ÖLÇME-  DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak

değerlendirmeye tabi tutulur; 

  1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, 
  2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.